Diners Club Business

Krijuar për jetën moderne biznesi

Liri më e madhe në lëvizje dhe siguri në pagesë me kartën e Diners Club Business:

Dërgo kërkesë
 • Pagesa e faturave kryhet një herë në muaj

 • Raporti i debitit përmban një specifikim të shpenzimeve për çdo përdorues individual të kartës

 • Të gjitha shpenzimet në denarë paguhen nga llogaria rrjedhëse e kompanisë dhe mund të regjistrohen si shpenzime materiale gjatë operimit

Dokumentet e nevojshme:

 • Përmbledhja e pagës për tre muajt e fundit, e vërtetuar nga Autoriteti i të Ardhurave Publike

 • Gjendja aktuale e kompanisë, jo më e vjetër se 3 muaj

 • Llogaria vjetore e kompanisë (bilanci i gjendjes dhe bilanci i suksesit)

 • Vërtetim i regjistrimit në regjistrin e pronarëve realë dhe statusit aktual të pronarëve realë të subjektit

 • Kambiale prej 500 denarë, kambiali plotësohet gjatë marrjes së kartës

 • Deklaratë për ekzistencën e kapacitetit të titullarit në funksion publik të klientit për administrator, përdorues dhe pronar real (shkarko këtu)

 • Deklarata e pronarit real (shkarko këtu)

 • Kopje e një dokumenti të vlefshëm identifikimi për administratorin, përdoruesit dhe pronarin real

Apliko për kartë Diners Club Business online!