Diners Club Business

Креирана за современиот деловен живот

Поголема слобода во движењето и сигурност во плаќањето со Diners Club Business картичка

Испрати барање
 • Купување до 24 рати и рати без камата во повеќе од 5000 продажни места во Македонија

 • Можност за подигнување на готовина од банкомат со отплата до 12 рати

 • Прифатена на повеќе од 55 милиони продажни места и речиси 1.2 милиони глобални банкомати во повеќе од 130 држави и територии во светот

 • Пристап до речиси 1.500 аеродромски салони низ 700+ градови во над 140 држави во светот

 • Можност за добивање на поврат на готовина на селектирани онлајн трансакции преку Diners Cashback онлајн програмата

 • СМС известување за сите направени трансакции

 • Безбедни интернет трансакции

 • 24-часовна поддршка за корисници

 • Извештајот за задолжувањето содржи спецификација на трошоците за секој поединечен корисник на картичката

 • Сите денарски трошоци се наплаќаат од тековната сметка на компанијата, а можат да се книжат како материјални трошоци при работењето

Потребни документи:

 • Рекапитулар за плата за последните три месеци, заверен во Управата за јавни приходи

 • Тековна состојба од фирмата, не постара од 6 месеци

 • Годишна пресметка од фирмата (биланс на состојба и биланс на успех)

 • Потврда за упис во регистарот на вистински сопственици и тековна состојба на вистински сопственици на субјектот

 • Меница од 500 денари, менична изјава се пополнува при преземање на картичката

 • Апликација за деловна картичка (преземи тука)

 • Изјава за постоење на својство носител на јавна функција на клиентот за управител, корисници и вистински сопственик (преземи тука)

 • Изјава за вистински сопственик (преземи тука)

 • Kопија од важечки документ за идентификација за управител, корисници и вистински сопственик

Аплицирај за Diners Club Business картичка онлајн!