Politika e privatësisë

Politika e privatësisë së të dhënave personale të FD Diners Club ofron informacione të përgjithshme në lidhje me përpunimin e të dhënave personale kur vizitoni faqen e internetit dhe/ose përdorni ndonjë nga shërbimet e FD Diners Club përmes tij. Mblidhen vetëm ato të dhëna personale që janë të nevojshme për realizimin e detyrave dhe autorizimeve ligjore. 

Kontrollor

Kontrollues është FD Diners Club Internacional MAK AD Shkup (në tekstin e mëtejshëm: FD Diners Club).

FD Diners Club ka caktuar një zyrtar për mbrojtjen e të dhënave personale, me kontaktin e mëposhtëm:
Darko Petkoski, zlp@diners.com.mk.                                                                         

Definicione dhe përkufizime

“E dhënë personale” është çdo informacion që i referohet një personi fizik të identifikuar ose një personi fizik që mund të identifikohet dhe një person që mund të identifikohet është një person, identiteti i të cilit mund të përcaktohet drejtpërdrejt ose tërthorazi, veçanërisht në bazë të numrit të identifikimit të shtetasit (numrit personal) ose bazuar në një ose më shumë karakteristika specifike për identitetin e tij fizik, fiziologjik, mendor, ekonomik, kulturor ose social. Ju jeni të detyruar të na jepni të dhëna personale të vërteta, të sakta dhe të plota, si dhe çdo ndryshim në të dhënat tuaja personale.

“Përpunimi i të dhënave personale” është çdo operacion ose grup operacionesh që mund të kryhet mbi të dhënat tuaja personale, në mënyrë automatike apo në ndonjë mënyrë tjetër, si: grumbullimi, evidentimi, organizimi, strukturimi, ruajtja, përshtatja ose ndryshimi, tërheqja, konsultimi, shqyrtimi, përdorimi , zbulimi me anë të transmetimit, publikimit ose duke e vënë në dispozicion, përputhje ose kombinim, kufizim, fshirje ose shkatërrim;

Cilat informacione i mbledhim?

Kur vizitoni faqen e internetit, FD Diners Club mbledh informacionet e mëposhtme, të dhënat e identifikimit personal dhe informacionet e kontaktit, vetëm nëse i siguroni ato vullnetarisht duke plotësuar formularët e kontaktit, me qëllim të përdorimit të shërbimeve tona, të tilla si një aplikim për një kartë DK, hyrje në portalin My Diners ose informacione të tjera.

Qëllimet e përpunimit të të dhënave personale

FD Diners Club mbledh dhe përdor të dhënat tuaja personale për të ofruar shërbimet e mëposhtme:

  • Të krijojë një marrëdhënie biznesi me një klient.
  • Përmirësimi i faqes sonë të internetit. Vazhdimisht përpiqemi të përmirësojmë ofertën e faqes sonë të internetit bazuar në komentet që fitojmë nga ju.
  • Për të përmirësuar shërbimin ndaj klientit – Informacioni juaj na ndihmon t’u përgjigjemi në mënyrë më efektive kërkesave tuaja për shërbime ose mbështetje të caktuara kur keni nevojë për të.
  • Të administrojë përmbajtjen, promovimet, sondazhet dhe funksionalitete të tjera të faqes së internetit
  • Për të dërguar informacion për përdoruesit që pranojnë të marrin përmbajtje që ne mendojmë se është me interes për ta.

Si e mbrojmë informacionin tuaj?

Ne zbatojmë masa sigurie kur mbledhim, ruajmë dhe përpunojmë informacione për të mbrojtur kundër aksesit të paautorizuar, ndryshimit, zbulimit ose shkatërrimit të të dhënave tuaja personale, si dhe të dhënave jo personale të ruajtura në faqen tonë të internetit në përputhje me legjislacionin e RMV.

Përpunimi i të dhënave tuaja personale

Ne nuk shesim, tregtojmë ose japim me qira informacion personal të identifikueshëm të përdoruesit palëve të treta. Të dhënat personale mund të zbulohen vetëm në përputhje me rregulloret ligjore të përcaktuara në rregulloren për mbrojtjen e të dhënave personale të RMV, si dhe rregulloret e tjera në fuqi.

Koha e ruajtjes e të dhënave të mbledhura

Të dhënat që mbledhim ruhen në përputhje me ligjin dhe periudhën e kërkuar për të arritur qëllimin e përpunimit dhe përcaktohen në (përmbledhjen) me kushtet e ruajtjes së të dhënave personale të FD Diners Club.

Cilat janë të drejtuat tuaja?

Të drejtat tuaja në lidhje me përpunimin e të dhënave personale janë:

  • e drejta për t’u informuar për përpunimin e të dhënave personale
  • e drejta e aksesit në të dhënat personale
  • e drejta për korrigjim dhe fshirje të të dhënave personale
  • e drejta për të kufizuar përpunimin e të dhënave personale
  • e drejta për kundërshtim

Për informacion shtesë dhe/ose ushtrimin e të drejtave tuaja për mbrojtjen e të dhënave personale, mund të na kontaktoni në adresat e mëposhtme të e-mailit: zlp@diners.com.mk.

Pranimi i kushteve

Duke përdorur këtë faqe interneti dhe duke klikuar “Pranoj”, përdoruesi pajtohet me dispozitat e politikës së privatësisë së të dhënave personale të faqes në internet. Nëse nuk jeni dakord me politikën, ju lutemi mos përdorni faqen tonë të internetit. Përdorimi i vazhdueshëm i faqes së internetit duke i ndjekur ndryshimet në këtë politikë do të konsiderohet se i pranoni ndryshimet e dhëna.

Kontaktoni me ne

Nëse keni pyetje në lidhje me politikën e privatësisë së faqes, praktikat ose komunikimin me faqen e internetit, mund të na kontaktoni duke dërguar një e-mail tek Zyrtari për Mbrojtjen e të Dhënave Personale Darko Petkoski – zlp@diners.com.mk ose me postë në adresën: Kompleksi Park Residence 1000, Shkup

Cookies në kërkuesin e interentit

Faqja jonë e internetit mund të përdorë “cookies” për të përmirësuar përvojën e përdoruesit. Shfletuesi i Internetit të përdoruesit ruan cookies në kompjuterin e tij me qëllim të mbajtjes së shënimeve të vizitave të faqes në internet. Përdoruesit mund të zgjedhin të vendosin shfletuesit e tyre të internetit që të refuzojnë cookies ose të japin një paralajmërim sa herë që dërgohen. Nëse përdoruesit zgjedhin atë opsion, pjesë të caktuara të faqes së internetit mund të mos funksionojnë siç është e parashikuar.

Analitikë Google

Faqja e internetit përdor Google Analytics për të ndihmuar në analizimin se si përdoruesit e përdorin faqen e internetit. Ky mjet përdor cookies. Informacioni i gjeneruar nga cookie në lidhje me përdorimin tuaj të faqes së internetit (përfshirë adresën IP) i transmetohet Google. Ky informacion përdoret për të vlerësuar përdorimin e faqes së internetit nga përdoruesit dhe për të krijuar raporte statistikore mbi aktivitetin e faqes së internetit të FD Diners Club.

Ne nuk do të (as nuk do të lejojmë që palët e treta) të përdori mjetin e analitikës statistikore për të gjurmuar ose mbledhur ndonjë informacion personalisht të identifikueshëm për përdoruesit e faqes sonë të internetit. Google nuk do të ndajë adresën tuaj IP me asnjë nga të dhënat tuaja të tjera të ruajtura nga Google. As FD Diners Club dhe as Google nuk do të shoqërojnë ose kërkojnë të lidhin adresën IP me identitetin e përdoruesit.

Faqe interneti të personave të tretë

Përdoruesit mund të gjejnë reklama ose përmbajtje të tjera në faqen tonë të internetit që lidhen me faqet e internetit dhe shërbimet e tjera të partnerëve tanë, furnitorëve, firmave reklamuese, sponsorëve, licencuesve dhe palëve të treta. Ne nuk kontrollojmë përmbajtjen ose lidhjet e pranishme në ato faqe interneti dhe nuk jemi përgjegjës për veprimet e punonjësve të faqeve të internetit të lidhura me ose nga faqja jonë e internetit. Përveç kësaj, faqet e internetit ose shërbimet e referuara, duke përfshirë përmbajtjen dhe lidhjet, mund të ndryshojnë herë pas here. Këto faqe interneti ose shërbime mund të kenë politikat e tyre të privatësisë së të dhënave personale në faqet e tyre të internetit dhe politika të veçanta për marrëdhëniet me klientët. Shfletimi dhe ndërveprimi me çdo faqe interneti tjetër, duke përfshirë faqet e internetit që kanë lidhje me tonat, i nënshtrohet rregullave dhe politikave specifike të atyre faqeve të internetit.

Ndryshime në politikën e privatësisë së të dhënave personale

FD Diners Club ka të drejtë të përditësojë këtë politikë të privatësisë së të dhënave personale në çdo kohë. Kur ta bëjmë këtë, ju do të njoftoheni në faqen kryesore të faqes së internetit dhe ne do të rishikojmë datën e përditësimit në fund të kësaj faqeje.

Ne i inkurajojmë përdoruesit që ta kontrollojnë shpesh këtë faqe për çdo ndryshim, në mënyrë që ata të informohen se në ç’mënyrë  po mbrojmë të dhënat personale që i mbledhim. Përdoruesi pranon dhe pajtohet se është përgjegjësia e tij të kontrollojë periodikisht politikën e privatësisë dhe të jetë në dijeni për ndryshimet.