Деловна Diners Club картичка

Деловната Diners Club кредитна картичка е креирана за современиот деловен живот, со цел да ви овозможи поголема слобода во движењето и сигурност во плаќањето. Повеќе

Деловна Diners Clubкартичка

Деловната Diners Club кредитна картичка е креирана за современиот деловен живот, со цел да ви овозможи поголема слобода во движењето и сигурност во плаќањето.

Повеќе

Поддршка за вашиот бизнис

Diners Club деловните картички се наменети за правни лица, а со нив имате бројни поволности за плаќање.

Може да ги користите за сите деловни трошоци како и сите останати трошоци кои компанијата ги одобрила со поединечна одлука или со општите акти на друштвото.

 • Плаќањето на сметките се врши еднаш месечно
 • Извештајот за задолжувањето содржи спецификација на трошоците за секој поединечен корисник на картичката
 • Сите денарски трошоци се наплаќаат од тековната сметка на компанијата, а можат да се книжат како материјални трошоци при работењето
САКАМ ДЕЛОВНА DINERS CLUB КАРТИЧКА

Потребни документи

 • Рекапитулар за плата за последните три месеци, заверен во Управата за јавни приходи
 • Тековна состојба од фирмата, не постара од 3 месеци
 • Годишна пресметка од фирмата (биланс на состојба и биланс на успех)
 • Потврда за упис во регистарот на вистински сопственици и тековна состојба на вистински сопственици на субјектот
 • Меница од 500 денари, менична изјава се пополнува при превземање на картичката
 • Изјава за постоење на својство носител на јавна функција на клиентот за управител, корисници и вистински сопственик (превземи тука)
 • Изјава за вистински сопственик (превземи тука)
 • Копија од важечки документ за идентификација за управител, корисници и вистински сопственик
САКАМ ДЕЛОВНА DINERS CLUB КАРТИЧКА