Божидар Јанковски
Управител

bozidar.jankovski@diners.com.mk

Александар Тодоровски
Директор на оддел ризици

aleksandar.todorovski@diners.com.mk

Соња Јаневска
Директор на оддел за финансии

sonja.janevska@diners.com.mk

Јанко Мешковски
Директор на оддел за информатичка технологија

janko.meshkovski@diners.com.mk

Весна Терзиевска
Директор на оддел продажба

vesna.terzievska@diners.com.mk

Тони Јанковски
Директор на оддел за развој на производи и иновации

toni.jankovski@diners.com.mk